การวัดคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยโปรแกรม PSPP

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่นักวิจัยต้องดำเนินการก่อนนำเครื่องมือนั้นไปใช้ ในหัวข้อนี้จะอธิบายแนวทางการนำโปรแกรม PSPP มาใช้คำนวณหาค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
อ่านเนื้อหาของบทความได้ที่ »  http://kalawatblog.blogspot.com/2014/06/pspp_23.html#more

Advertisements

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว สามารถใช้โปรแกรม PSPP และ OpenStat หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน 
อ่านเนื้อหาของบทความได้ที่ »  http://kalawatblog.blogspot.com/2014/07/correlation-analysis.html#more

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)

Oneway ANOVA (ANalysis Of VAriance) เป็นวิธีการเปรียบเทียบพารามิเตอร์ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน (σ2) ของกลุ่มประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ซึ่งผู้วิจัยสามารถเลือกใช้สถิติทดสอบได้โดยทำการเปรียบเทียบทีละคู่ ในหัวข้อนี้จะใช้คำสั่ง One way ANOVA ซึ่งมีอยู่ในโปรแกรม PSPP
อ่านเนื้อหาของบทความที่ » http://kalawatblog.blogspot.com/2014/07/one-way-anova.html#more

การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติด้วยโปรแกรม PSPP และ OpenStat

การเลือกสถิติใดๆจะต้องคำนึงถึงข้อตกลงเบื้องต้นของสถิตินั้น ซึ่งสถิติแต่ละตัวมีข้อตกลงเบื้องต้นแตกต่างกัน ผู้วิจัยจะต้องทำความเข้าใจและยึดถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าหากฝ่าฝืนข้อตกลงเหล่านั้น จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม จะทำให้ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบลดลง
อ่านเนื้อหาของบทความได้ที่ »  http://kalawatblog.blogspot.com/2014/06/pspp-openstat.html#more

อัลกอริทึมแอนิเมชั่น (Algorithm Animation)

KruskalAlgor….อัลกอริทึม(Algorithm) หรือ ขั้นตอนวิธี หมายความถึงลำดับของขั้นตอนเชิงคำนวณ ซึ่งแปลงตัวอย่างข้อมูลขาเข้าของปัญหา ไปเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยขั้นตอนต่างๆ สามารถแปลงไปเป็นคำสั่งที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้
…..แอนิเมชั่น(Animation) คือขบวนการทำภาพให้เกิดการเคลื่อนไหว หรือการสร้างและเชื่อมโยงภาพที่มีท่าทางแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ขยับอย่างต่อเนื่องมาเรียงต่อกันจนทำให้เกิดการเคลื่อไหว วิธีการที่จะทำให้ภาพเคลื่อนไหวได้นั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลในการนำเสนอ Animation สร้างโดยการนำภาพต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวซึ่งเรียกว่าเฟรม(Frame) มาแสดงต่อกันบนจอภาพไปทีละเฟรมด้วความเร็วหลายๆเฟรมต่อวินาที ทำให้มองเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวของวัตถุบนจอภาพ แอนิเมชั่นมีทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ การสร้างการ์ตูน 2 มิติในยุคย้อนหลังไปกว่า 30 ปีจะต้องวาดภาพเป็นจำนวนมากกว่าจะได้การ์ตูนสักเรื่องหนึ่ง ลองจินตนาการดูว่าถ้าต้องการสร้างภาพยนต์การ์ตูนความยาว 30 นาทีด้วย Frame rate = 20 fps(แพร่ภาพจำนวน 20 ภาพใน 1 วินาที) จะต้องวาดภาพจำนวนกี่ภาพ
อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม PSPP

โปรแกรม PSPP เป็น Open Source Software ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานเหมือนกับโปรแกรม SPSS แต่ความสามารถยังเป็นรองในหลายๆด้าน PSPP มีฟังก์ชั่นการทำงานทั้งในส่วนของสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) PSPP
อ่านเนื้อหาของบทความได้ที่ » 
http://kalawatblog.blogspot.com/2014/06/pspp_19.html

การสร้างแบบจำลองการทดลองทางเคมีและฟิสิกส์

yenka1        Yenka Science เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากโปรแกรม Crocodile Physics & Chemistry มีจุดประสงค์ เพื่อจำลองการทดลองเสมือนจริง โดยมีอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการสร้างการทดลองอย่างครบถ้วน ทั้งในวิชาเคมีและฟิสิกส์ ทำให้ครูและนักเรียนสามารถทำการทดลองได้อย่างอิสระและกว้างไกล มองเห็นผลชัดเจน เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป บทความนี้นำเสนอแบบจำลอง 2 แบบ คือ แบบจำลองอัตราเร็วของเสียง(Speed of sound) และแบบจำลองการกลั่นลำดับส่วน(Fractional distillation)
อ่านเพิ่มเติม