การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)

Regression0การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อต้องการทราบว่าตัวแปรพยากรณ์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตัวแปรต้น (independent variable) มีอิทธิพลหรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรผลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตัวแปรตาม (dependent variable) อย่างไร เพื่อนำมาใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือพยากรณ์ตัวแปรผล สามารถใช้โปรแกรม PSPP และโปรแกรม OpenStat วิเคราะห์ได้ดังนี้..

อ่านเนื้อหาของบทความได้ที่ »  http://www.kalawatblog.blogspot.com/2014/07/regression-analysis.html#more

Advertisements

การวัดคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยโปรแกรม PSPP

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่นักวิจัยต้องดำเนินการก่อนนำเครื่องมือนั้นไปใช้ ในหัวข้อนี้จะอธิบายแนวทางการนำโปรแกรม PSPP มาใช้คำนวณหาค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
อ่านเนื้อหาของบทความได้ที่ »  http://kalawatblog.blogspot.com/2014/06/pspp_23.html#more

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว สามารถใช้โปรแกรม PSPP และ OpenStat หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน 
อ่านเนื้อหาของบทความได้ที่ »  http://kalawatblog.blogspot.com/2014/07/correlation-analysis.html#more

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)

Oneway ANOVA (ANalysis Of VAriance) เป็นวิธีการเปรียบเทียบพารามิเตอร์ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน (σ2) ของกลุ่มประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ซึ่งผู้วิจัยสามารถเลือกใช้สถิติทดสอบได้โดยทำการเปรียบเทียบทีละคู่ ในหัวข้อนี้จะใช้คำสั่ง One way ANOVA ซึ่งมีอยู่ในโปรแกรม PSPP
อ่านเนื้อหาของบทความที่ » http://kalawatblog.blogspot.com/2014/07/one-way-anova.html#more

การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติด้วยโปรแกรม PSPP และ OpenStat

การเลือกสถิติใดๆจะต้องคำนึงถึงข้อตกลงเบื้องต้นของสถิตินั้น ซึ่งสถิติแต่ละตัวมีข้อตกลงเบื้องต้นแตกต่างกัน ผู้วิจัยจะต้องทำความเข้าใจและยึดถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าหากฝ่าฝืนข้อตกลงเหล่านั้น จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม จะทำให้ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบลดลง
อ่านเนื้อหาของบทความได้ที่ »  http://kalawatblog.blogspot.com/2014/06/pspp-openstat.html#more

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม PSPP

โปรแกรม PSPP เป็น Open Source Software ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานเหมือนกับโปรแกรม SPSS แต่ความสามารถยังเป็นรองในหลายๆด้าน PSPP มีฟังก์ชั่นการทำงานทั้งในส่วนของสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) PSPP
อ่านเนื้อหาของบทความได้ที่ » 
http://kalawatblog.blogspot.com/2014/06/pspp_19.html