การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)

Regression0การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อต้องการทราบว่าตัวแปรพยากรณ์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตัวแปรต้น (independent variable) มีอิทธิพลหรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรผลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตัวแปรตาม (dependent variable) อย่างไร เพื่อนำมาใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือพยากรณ์ตัวแปรผล สามารถใช้โปรแกรม PSPP และโปรแกรม OpenStat วิเคราะห์ได้ดังนี้..

อ่านเนื้อหาของบทความได้ที่ »  http://www.kalawatblog.blogspot.com/2014/07/regression-analysis.html#more

Advertisements