งานวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาภาพเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  A Development of Interactive Animations that can be used as Learning Aid and Teaching Aid on Data Structures and Algorithms.
ผู้วิจัย นายกัลวัฒน์ มัญชะสิงห์
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวกับ Animation of Algorithms และได้ทำการออกแบบและพัฒนาภาพเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Interactive Animation of Data Structures and Algorithms : IADA) ซึ่งสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวของโครงสร้างข้อมูลและการทำงานของอัลกอริทึม โดยครอบคลุมเนื้อหาในวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมดังนี้
1.แถวลำดับ (Array) ประกอบด้วย อัลกอริทึม Declaration and Initialization, อัลกอริทึม Insertion และอัลกอริทึม Deletion
2.กองซ้อน (Stack) ประกอบด้วย อัลกอริทึม Push, อัลกอริทึม Pop, อัลกอริทึม Top, อัลกอริทึม ClearStack, อัลกอริทึม EmptyStack และอัลกอริทึม FullStack
3.แถวคอยเชิงเส้น (Linear Queue) ประกอบด้วย อัลกอริทึม ClearQueue, อัลกอริทึม EmptyQueue, อัลกอริทึม FullQueue, อัลกอริทึม EnQueue, อัลกอริทึม DeQueue1 และอัลกอริทึม DeQueue2
4.แถวคอยวงกลม (Circular Queue) ประกอบด้วย อัลกอริทึม EnCQueue และ อัลกอริทึม DeCQueue
5.รายการโยงแบบทางเดียว (Singly Linked List) ประกอบด้วย อัลกอริทึม InsertFirst, อัลกอริทึม InsertLast, อัลกอริทึม SearchList, อัลกอริทึม DeleteFirst, อัลกอริทึม DeleteLast, อัลกอริทึม DeleteAnyNode, อัลกอริทึม Push, อัลกอริทึม Pop, อัลกอริทึม EnQueue และอัลกอริทึม DeQueue
6.รายการโยงแบบวงกลม (Circular Linked List) ประกอบด้วย อัลกอริทึม InsertFirst, อัลกอริทึม EnQueue และอัลกอริทึม DeQueue
7.รายการโยงแบบสองทาง (Doubly Linked List) ประกอบด้วย อัลกอริทึม InsertFirst, อัลกอริทึม InsertAnyNode, อัลกอริทึม DeleteFirst, อัลกอริทึม DeleteLast และอัลกอริทึม DeleteAnyNode
8.ต้นไม้ทวิภาค (Binary Tree) ประกอบด้วย อัลกอริทึม SearchNode, อัลกอริทึม InsertNode, อัลกอริทึม DeleteNode1, อัลกอริทึม DeleteNode2, อัลกอริทึม DeleteNode3, อัลกอริทึม Preorder, อัลกอริทึม Inorder และอัลกอริทึม Postorder
9.กราฟ (Graph) ประกอบด้วย อัลกอริทึม Breadth-First, อัลกอริทึม Depth-First, อัลกอริทึม ShortestPath, และอัลกอริทึมของ Prim
10.การเรียงลำดับข้อมูล (Sorting) ประกอบด้วย อัลกอริทึม SelectionSort, อัลกอริทึม BubbleSort, อัลกอริทึม InsertionSort และอัลกอริทึม QuickSort
11.ฮีป (Heap) ประกอบด้วย อัลกอริทึม ReHeap, อัลกอริทึม InsertHeap, อัลกอริทึม HeapExtractMin และอัลกอริทึม HeapSort
12.การค้นหาข้อมูล (Searching) ประกอบด้วยอัลกอริทึม SequentialSearch, อัลกอริทึม BinarySearch, อัลกอริทึม LinearProbing, อัลกอริทึม QuadraticProbing, อัลกอริทึม SeparateChaining และอัลกอริทึม Retreiving

การสอนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วยภาพเคลื่อนไหวปฎิสัมพันธ์
(Teaching Data Structures and Algorithms using Interactive Animation)            
♦ มีป่าดงดิบรออยู่ข้างหน้า

♦ ในฐานะอาจารย์ จะต้องนำนักศึกษาเดินป่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้มากที่สุด หวังว่านักศึกษาจะเดินป่าได้ด้วยตนเองในอนาคต
♦ ในแต่ละเทอมมี นักศึกษาทั่วประเทศจำนวนมาก ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ทั้งในระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นโรงเรียนบางแห่งได้เปิดสอนนักเรียนมัธยมปลายแล้ว
♦ การเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมให้ได้ดี (ดีไทย นะครับ.) นักศึกษาต้องเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer programming) มาก่อน นอกจากนั้นยังต้องมีทักษะการนึกเป็นภาพ (visual thinking) หรือสร้างภาพในสมองได้

♦ ได้ทดลองทำการสอนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 2 แบบ คือสอนบนกระดานหรือแบบดั่งเดิมใช้ซอฟต์แวร์ Presentation ช่วยบ้าง และสอนโดยใช้ภาพเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์ (interactive animation)
อ่านเพิ่มเติม »

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s