การสร้าง Weblog ด้วยโปรแกรม WordPress

wpcvswpo2ในปัจจุบัน WordPress ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดการสร้างบล็อก หรือเว็บไซต์ WordPress.com และ WordPress.org มีความแตกต่างกันหลายด้าน
WordPress.com คือบริการเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เปิดให้ใช้บริการฟรี เพียงแค่สมัครสมาชิกแล้วก็เริ่มเขียนเนื้อหาได้เลย WordPress.com เป็น WordPress แบบฟรี hosting ใช้งานง่าย สามารถออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องจดชื่อโดเมน (domain name) และเช่าพื้นที่ hosting จึงทำให้มีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นของฟรี จึงมีข้อจำกัดมากมาย บล็อกที่กำลังชมอยู่นี้สร้างด้วย WordPress.com
WordPress.org คือโปรแกรมประเภท CMS (Content Management System) ที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานและติดตั้งได้ด้วยตนเอง โดยต้องจดชื่อโดเมนและเช่าพื้นที่ hosting เพื่อที่จะให้เว็บไซต์สามารถออนไลน์ได้ WordPress แบบนี้จะมีอิสระในการตกแต่งมากกว่า WordPress แบบฟรี hosting นอกจากนั้นยังสามารถลงปลั๊กอินและเลือกรูปแบบของบล็อกได้อย่างหลากหลาย เว็บไซต์ kobeonlineshop.com สร้างด้วยโปรแกรม WordPress 4.2 (ปัจจุบันอัฟเดทถึงรุ่น 4.5) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจดชื่อโดเมนและเช่าพื้นที่ hosting ปีละ 1,204 บาท

Advertisements

งานวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาภาพเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  A Development of Interactive Animations that can be used as Learning Aid and Teaching Aid on Data Structures and Algorithms.
ผู้วิจัย นายกัลวัฒน์ มัญชะสิงห์
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวกับ Animation of Algorithms และได้ทำการออกแบบและพัฒนาภาพเคลื่อนไหวปฏิสัมพันธ์โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Interactive Animation of Data Structures and Algorithms : IADA) ซึ่งสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวของโครงสร้างข้อมูลและการทำงานของอัลกอริทึม โดยครอบคลุมเนื้อหาในวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมดังนี้
อ่านเพิ่มเติม