การวัดคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยโปรแกรม PSPP

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่นักวิจัยต้องดำเนินการก่อนนำเครื่องมือนั้นไปใช้ ในหัวข้อนี้จะอธิบายแนวทางการนำโปรแกรม PSPP มาใช้คำนวณหาค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
อ่านเนื้อหาของบทความได้ที่ »  http://kalawatblog.blogspot.com/2014/06/pspp_23.html#more

Advertisements