การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว สามารถใช้โปรแกรม PSPP และ OpenStat หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน 
อ่านเนื้อหาของบทความได้ที่ »  http://kalawatblog.blogspot.com/2014/07/correlation-analysis.html#more

Advertisements