การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)

Oneway ANOVA (ANalysis Of VAriance) เป็นวิธีการเปรียบเทียบพารามิเตอร์ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน (σ2) ของกลุ่มประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ซึ่งผู้วิจัยสามารถเลือกใช้สถิติทดสอบได้โดยทำการเปรียบเทียบทีละคู่ ในหัวข้อนี้จะใช้คำสั่ง One way ANOVA ซึ่งมีอยู่ในโปรแกรม PSPP
อ่านเนื้อหาของบทความที่ » http://kalawatblog.blogspot.com/2014/07/one-way-anova.html#more

Advertisements